Is de Sportheldenbuurt in Haarlem voor of tegen parkeervergunningen?

Zijn de bewoners van Sportheldenbuurt in Haarlem voor of tegen een systeem van parkeervergunningen in hun buurt? Dat was de vraag in een peiling van de gemeente. Van de respondenten bleek 68% voor en 29% tegen. De meerderheid was dus voor. De gemeente dacht daar echter anders over. Die ging ervan uit dat alle non-respondenten tegen waren. Daardoor ging het percentage voorstanders omlaag naar 42% en steeg het percentage tegenstanders tot 56%. De meerderheid was nu dus tegen en er kwam geen systeem van parkeervergunningen. Een merkwaardige gang van zaken.

De Sportheldenbuurt in Haarlem heeft een parkeerprobleem. Er is parkeeroverlast van automobilisten die niet in deze buurt hoeven te zijn maar er toch hun auto parkeren. Het probleem zou kunnen worden opgelost door het invoeren van een systeem van parkeervergunningen. De gemeente wil hier echter alleen toe overgaan als er voldoende draagvlak is in de buurt. Daarom was er begin dit jaar een peiling. Die peiling werd een draagvlakonderzoek genoemd.

Volgens de berichtgeving hierover in het Haarlems Dagblad zijn er in de buurt 425 enquêtes verspreid. De eerste tabel hieronder bevat de responsgegevens. Het percentage respons is met 61% goed te noemen. Kennelijk was er veel belangstelling voor deze peiling. Niettemin was het aantal respondenten (261) niet zo groot. Je moet dus rekening houden met flinke steekproefmarges.

Het bericht in het Haarlems Dagblad maakt niet duidelijk hoe de 424 enquêtes zijn verspreid in de buurt. Waren het alle inwoners van de buurt? Was het een nette aselecte steekproef? Of is de selectie op een andere manier tot stand gekomen? Het is van belang om dit te weten. Immers, als de steekproef niet aselect is getrokken, dan kun je ook niet generaliseren naar alle inwoners in de buurt.

In de tweede tabel is te zien hoe de respondenten hebben gestemd over het systeem van parkeervergunningen. 42% is voor en 18% is tegen. De meerderheid van de respondenten is dus voorstander. Daarmee zou de kous af kunnen zijn. Dit is echter niet het geval. De gemeente interpreteert de uitslag heel anders. Dat komt door een motie die in november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Die kreeg de titel ’Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster, niet een handvol respondenten’. Met als gevolg dat er niet alleen meer wordt gekeken naar de reacties van de respondenten, maar dat ook het aantal non-respondenten wordt meegenomen.

Door de aanpak van de gemeente daalt het percentage voorstanders van 61% naar 42%. En het percentage tegenstanders gaat omhoog van 39% naar 57% (18% + 39%). Nu zijn er ineens meer tegenstanders dan voorstanders. Daarom besluit de gemeente geen systeem van parkeervergunningen niet in te voeren.

De truc van de gemeente was dus om te doen alsof alle non-respondenten tegenstanders waren. Hoe aannemelijk is die veronderstelling? Niet heel erg. Er kunnen allerlei redenen zijn om niet met deze peiling mee te doen. Misschien was men op vakantie. Of misschien was men niet geïnteresseerd in het onderwerp van de peiling. Of misschien had men geen duidelijke mening. Of misschien sprak men een andere taal. Of misschien was men ziek. Al deze mensen hebben een andere dus een andere reden om mee te doen. Het is niet omdat ze tegenstander zijn.

Een nadeel van deze aanpak is dat het voor tegenstanders veel makkelijker is om te stemmen. Gewoon niet stemmen en je telt als tegenstander. Voorstanders moeten echt actie ondernemen (de vragenlijst invullen) om hun stem kenbaar te maken. Hiermee zijn tegenstanders dus in het voordeel.

Als er non-respons optreedt in een peiling, kun je voor de negatieve consequenties hiervan (verkeerde uitkomsten) corrigeren door het uitvoeren van een wegingsprocedure. Niets wijst erop dat dit hier is gebeurt.

Alles bij elkaar genomen is het beter om voorzichtig te zijn met de uitkomsten van deze enquête. Misschien is beter om de peiling opnieuw uit te voeren. Maar dan een betere peiling en een betere analyse.